Dojazd

Ostatnio dodane artykuły
Popularne artykuły
 
Statut Drukuj
środa, 28 lipca 2010 11:33

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zebrania członków Buskiego Ośrodka Terapii i Profilaktyki Uzależnień z dnia 23.07.2019 r

S t a t u t

Buskiego Ośrodka Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Buski Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień ma na celu niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, osobom współuzależnionym, zagrożonym uzależnieniem i ich rodzinom, oraz promowanie trzeźwego stylu życia w środowisku lokalnym.

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Buski Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień zwany w dalszej części Ośrodkiem.

§2. Terenem działania Ośrodka jest miasto Busko-Zdrój, w którym znajduje się jego siedziba

§3. Ośrodek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego „Prawa o stowarzyszeniach” i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4. Ośrodek może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5. Ośrodek ma prawo do używania własnej pieczęci.

§6. Ośrodek opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§7. Możliwe jest zatrudnienie profesjonalistów za wynagrodzeniem zgodnie z umową o pracę, gdy jest to uzasadnione realizacją celów ośrodka.

Rozdział II

Cele i środki działania

§1. Cele pracy Ośrodka:

 1. propagowanie idei trzeźwości w środowisku objętym terenem działania Ośrodka.

 2. promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie aktywnych form spędzania wolnego czasu

 3. podtrzymywanie abstynencji przez uzależnionych od alkoholu i narkotyków członków Ośrodka

 4. niesienie wszechstronnej pomocy w procesie zdrowienia i rozwoju członkom Ośrodka uzależnionym od alkoholu, narkotyków, osobom współuzależnionym i ich rodzinom.

 5. edukacja dotycząca problematyki uzależnień skierowana do wszystkich zainteresowanych.

 6. informowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości uzyskania pomocy w procesie zdrowienia.

 7. współdziałanie z organami i instytucjami rządowymi oraz samorządowymi i zakładami pracy w zakresie niesienia pomocy rodzinom w których przemoc występuje pod wpływem alkoholu i narkotyków .

§2. Metody pracy Ośrodka

 1. udział w realizacji programów administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień.

 2. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, osób zagrożonych uzależnieniem, osób współuzależnionych, jak również prowadzenie zajęć motywacyjnych w stosunku do osób uzależnionych w celu nakłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego w placówkach stacjonarnych, gdy przypadek wymaga leczenia stacjonarnego w oddziale leczenia uzależnień,

 3. organizowanie cyklu otwartych spotkań edukacyjnych dla członków Ośrodka i wszystkich zainteresowanych.

 4. Prowadzenie mityngów AA, grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, osób z uzależnieniami behawioralnymi, osób zagrożonych uzależnieniem, grupy Al – anon ( osób współuzależnionych ), osób stosujących przemoc i doznających przemocy ,

 5. porady, terapia indywidualna i grupowa prowadzona przez psychologa,

 6. podejmowanie interwencji kryzysowych przez członków Ośrodka w wypadku złamania abstynencji.

 7. Organizowanie rajdów, wycieczek krajoznawczych i innych form turystyki dla zainteresowanych członków Ośrodka.

 8. stworzenie możliwości spędzenia czasu wolnego przez udział w zajęciach typowo klubowych: gry towarzyskie, lektura prasy.

 9. gromadzenie funduszy na realizację zamierzeń statutowych.

 10. organizacja imprez trzeźwościowych na szczeblu regionalnym,

 11. współpraca z punktami konsultacyjnymi , grupami samopomocowymi na terenie kraju,

 12. Wyjazdy na zebrania i szkolenia w Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich w Kielcach,

 13. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kuratorami Sądowymi Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Trzeźwy Kierowca.

Rozdział III

Członkowie Ośrodka

§1. Ośrodek zrzesza członków na zasadzie dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Ośrodka i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminu i zarządzeń.

§2. Członkowie Ośrodka dzielą się na:

a/ wspierających

b/ zwyczajnych

c/ honorowych

§3. Członkiem zwyczajnym może być osoba dorosła po ukończeniu 18 roku życia uzależniona od alkoholu, narkotyków, osoba współuzależniona, osoba zagrożona uzależnieniem oraz członkowie jej rodziny i najbliżsi

§4. Kandydat na członka musi odbyć rozmowę wstępną z Zarządem Ośrodka, który zdecyduje o jego przyjęciu.

§5. Uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków Ośrodka podejmuje Zarząd.

§6. Członek zwyczajny musi odbyć 3 miesięczny okres kandydacki. Warunkiem jego zaliczenia jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu oraz czynny udział we wskazanych przez Zarząd formach pracy Ośrodka.

§7. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. noszenia odznaki Ośrodka po roku abstynencji

 2. korzystania z urządzeń Ośrodka.

§8. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Ośrodka, która zadeklaruje poparcie finansowe bądź inne na rzecz Ośrodka i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

§9. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w §7 za wyjątkiem punktu 1.

§10. Członek wspierający działa w Ośrodku osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§11. Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla upowszechniania idei trzeźwego życia w lokalnym środowisku.

§12. Członkom honorowym przysługują uprawnienia określone w §7 za wyjątkiem punktu 1. Ponadto członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§13. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Ośrodka za naruszenie regulaminu i Statutu Ośrodka.

§14. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się go na piśmie zgłoszonego Zarządowi.

§15. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu, uchwał i zarządzeń władz Ośrodka,

 2. powstrzymywania się od picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających

 3. aktywnego udziału w realizowaniu celów statutowych Ośrodka

 4. regularnego opłacania składek członkowskich

§16. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi

 2. skreślenia przez Zarząd z listy członków na skutek niewykonywania obowiązków zawartych w Statucie Ośrodka między innymi nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 3 miesięcy mimo upomnienia, nieobecności na 2 kolejnych zebraniach bez usprawiedliwienia, która to nieobecność spowoduje wykluczenie członka z Ośrodka i skreślenie z listy członków, wejścia w kolizję z prawem i skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa oprócz nieumyślnych popełnione w czasie przynależności do Ośrodka.

O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu podejmowana w przypadku naruszenia zobowiązań statutowych.

§17. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi

 2. skreślenia mocą uchwały Zarządu Ośrodka wynikające ze zmiany profilu działalności członka lub utraty jego osobowości prawnej.

Rozdział IV

Władze Ośrodka

§1. Władze Ośrodka stanowią:

 1. Walne Zebranie Członków Ośrodka

 2. Zarząd Ośrodka

 3. Komisja Rewizyjna

 4. Sąd Koleżeński

§2. Walne Zebranie Członków Ośrodka jest najwyższą władzą i powinno się odbywać przynajmniej raz w ciągu roku

§3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Ośrodka zawiadamiając członków z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem podając tematykę zebrania

§4. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne

§5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Ośrodka na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej

§6. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez Zarząd wniosku określającego jego tematykę. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

§7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Ośrodka należy:

 1. uchwalanie programu działalności Ośrodka

 2. przyjmowanie i analiza sprawozdań z działalności Zarządu Ośrodka, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 3. zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd

 4. podejmowanie uchwał dotyczących zmiany Statutu

 5. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Ośrodka i postępowania z jego majątkiem

 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Ośrodka

 7. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania

§8. W Walnym Zebraniu uczestniczą:

 1. członkowie zwyczajni z prawem czynnym i biernym

 2. inne osoby zaproszone przez Zarząd z głosem doradczym

§9. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na ich liczbę

§10. Zarząd ośrodka wybierany jest na Walnym Zebraniu w tajnym głosowaniu w liczbie pięciu osób, które wybierają ze swego grona prezesa, zastępców, skarbnika i sekretarza

1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§11. Do kompetencji Zarządu Ośrodka należy:

 1. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 2. kierowanie działalnością Ośrodka zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania

 3. uchwalanie programu działalności merytorycznej Ośrodka oraz preliminarza budżetowego

 4. przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji

 5. skreślanie członków Ośrodka zgodnie z §16 rozdz. III

 6. zarządzanie majątkiem Ośrodka

 7. zwoływanie Walnego Zebrania

 8. prowadzenie dokumentacji z działalności Ośrodka

 9. kierowanie pracą Ośrodka w okresie między Walnymi Zebraniami

 10. podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Ośrodka nie należących do kompetencji innych władz

12.realizacja rocznych i okresowych planów

13.zwoływanie jeden raz w miesiącu posiedzeń zwykłych Zarządu

§ 12. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub jego Zastępcy

§13. W zebraniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z głosem doradczym

§14. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w składzie trzyosobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego

 1. członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b)nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§15. Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej

 1. kontrola wszelkich form działalności Ośrodka

 2. przedstawianie na Walnych Zebraniach Członków sprawozdań z pracy Zarządu Ośrodka i swojej działalności,

 3. składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Ośrodka

 4. możliwość postulowania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ośrodka o ile jest to uzasadnione wynikami przeprowadzonej przez nią kontroli,

 5. przyjmowanie od członków Ośrodka zażaleń, wniosków, postulatów dotyczących wszelkich spraw Ośrodka

 6. kontrolowanie działalności finansowej Ośrodka oraz opłacania składek członkowskich

§16. Sąd Koleżeński jest wybierany na Walnym Zebraniu w składzie trzyosobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego

§17. Sąd rozstrzyga sprawy sporne dotyczące członków Ośrodka

§18. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. pisemne upomnienie

 2. zawieszenie w prawach członka Ośrodka od 3m-cy do roku

 3. wykluczenie ze społeczności Ośrodka Trzeźwości

§19. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą dokooptować nowych członków do swego składu w miejsce tych, którzy uchylają się od swych statutowych obowiązków ( nie uczestniczą w zebraniach przez 3 miesiące bez usprawiedliwienia )

§20. Liczba członków dokooptowanych do władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru

§21. Złamanie abstynencji wyklucza automatycznie ze wszystkich władz Ośrodka

§22. Członkowie Ośrodka zasiadający w jego władzach nie są za to wynagradzani

§23. Kadencja władz Ośrodka trwa cztery lata.

Rozdział V

Majątek Ośrodka

§1. Majątek Ośrodka stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§2. Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich

 2. wpływy ze składek grup działających w ramach Ośrodka

 3. dochody z działalności statutowej

 4. wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu Ośrodka

 5. dotacje i subwencje

 6. zapisy i darowizny

§3. Zasady prowadzenia działalności finansowej ustala walne Zebranie Członków

§4. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem Ośrodka zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie

§5. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach finansowych i majątkowych Stowarzyszenia składa trzech członków Zarządu łącznie w tym Prezes. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych i reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

§6. Pieczątka Ośrodka jest jego Własnością. Prawem do posługiwania się nią dysponuje wyłącznie Zarząd Ośrodka

Rozdział VI

Zmiana Statutu Ośrodka

§1. Uchwałę o zmianie Statutu Ośrodka podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych

§2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Członków Ośrodka

Rozdział VII

Postanowienia końcowe;

§ 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

§ 2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w § 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności , jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

§ 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w § 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 4. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII

Rozwiązanie Ośrodka

§1. Uchwałę o rozwiązaniu Ośrodka podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Ośrodka

§2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Ośrodka Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Ośrodka i powoła Komisję Likwidacyjną.

Poprawiony: poniedziałek, 26 sierpnia 2019 10:16